top of page

בדיקות באוויר פתוח

חברת איירלאב בדיקות אוויר בע"מ מבצעת בדיקות איכות אוויר סביבתיות לתעשיות שונות, על פי דרישת הלקוח, דרישות חוק אוויר נקי, והנחיות המשרד להגנת הסביבה. בדיקות אלו מבוססות על השיטות הבינלאומיות של US-EPA, EN ו-NIOSH עבור פליטות בלתי מוקדיות ממתקנים מסוגים שונים. הדיגום מבוצע בכל מקום בו יש חשש לנוכחות זיהום של אבק מרחף ואבק שוקע/מתכות/תרכובות אורגניות (דיאוקסינים ופורנים, PCB).

 

מטרות הבדיקות משתנות בהתאם לצרכי הלקוח: אפיון איכות אוויר, רישוי עסקים, עמידה בתקנים, דרישות המשרד להגנת הסביבה, תכנון ו/או יעילות של תהליך/מתקן. דיגום האוויר ומדידות תכולת המזהמים הכימיים בו מבוצעים באמצעות מיטב הציוד והטכנולוגיה הקיימים בארץ ובעולם.

 

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ מספקת במסגרת שירותיה:

 • תכנית דיגום וליווי המפעל עד לקבלת האישור הנדרש מהרשות.

 • סיור מקדים באתר המפעל, בהתאם לצורך.

 • תיאום הפעילות מול המפעל, ובפרט מול רכז איכות אוויר.

 • ביצוע בדיקה סביבתית על פי התכנית.

 • הפקת דו"ח מקצועי.

   

בין הפרמטרים שנבדקים:

 • דיגום חומר חלקיקי -  PM2.5, PM10, TSP

 • חומרים אורגניים נדיפים: סריקה איכותית וכמותית של (EPA TO-17) VOC ,סריקה איכותית וכמותית של VOC (EPA TO 15), אלדהידים וקטונים, פוסגן, פנול, חומרים אורגניים נוספים לפי דרישת הלקוח.

 • חומרים אורגניים חצי נדיפים: קביעת ריכוז חומרים פוליארומטיים- PAH’s, קביעת ריכוז דיאוקסינים ופורנים  (PCDD/PCDF).

 • חומרים אנאורגניים: סריקת מתכות מלאה או חלקית לפי דרישת הלקוח , סיליקה, חומצות אנאורגניות, הלוגנים חופשיים, מימן גופרתי, אמוניה,מרקפנים, דו תחמוצת הגופרית, תחמוצות חנקן, חד תחמוצת הפחמן.

 • מטאורולוגיה: כיוון ומהירות הרוח, טמפרטורה, לחות יחסית, לחץ אטמוספרי.

bottom of page