top of page

בדיקות ארובה

חברת איירלאב בדיקות אוויר בע"מ מבצעת מדידות איכות אוויר ממקורות פליטה מוקדיים בתעשייה בכפוף ל"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" של המשרד להגנת הסביבה. המדידות מבוצעות על פי שיטות רשמיות של הסוכנות האמריקאית הפדרלית לאיכות הסביבה (US-EPA) ותקן ישראלי 5079.  

 

דיגום האוויר ומדידות תכולת המזהמים הכימיים בו מבוצעים באמצעות מיטב הציוד והטכנולוגיה הקיימים בארץ ובעולם.

 

מטרות הבדיקות משתנות בהתאם לצרכי הלקוח: רישוי עסקים, עמידה בתקנים, דרישות המשרד להגנת הסביבה (חוק אוויר נקי) ולפי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, תכנון והקמה של מתקן, יעילות מתקן.     

 

כיול מכשירי ניטור רציף על-פי EN14181: ברשות החברה ציוד לדיגום גזים המאפשר קבלת תוצאות ONLINE ומייעל את ביצוע בדיקות הכיול עד להפקת משוואת הכיול ודו"ח מלא.

 

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ הינה מעבדה מוסמכת תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .

 • סקר תהליכים ופליטות לאוויר.

 • תכנית דיגום וליווי המפעל עד לקבלת האישור הנדרש מהרשות.

 • בדיקת תקינות ארובה.

 • סיור מקדים באתר המפעל, בהתאם לצורך.

 • יעוץ להכנת פתחי דיגום, בהתאם לצורך.

 • תיאום הפעילות מול המפעל, ובפרט מול רכז איכות אוויר.

 • ביצוע בדיקת ארובה על פי התכנית.

 • הפקת דו"ח מקצועי.

 • כיול מערכת ניטור רציף: בדיקות פונקציונאליות, מדידת הפרמטרים הנדרשים בהתאם לנוהל ניטור רציף בארובה עד להפקת משוואת כיול ודו"ח מלא.

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ מספקת במסגרת שירותיה:

בין הפרמטרים שנבדקים:

 • פרמטרים פיסיקליים :טמפרטורת מקור הפליטה, לחות, לחץ דינמי וסטטי, מהירות זרימה וספיקה.

 • חלקיקים: PM

 • פילוג גודל חלקיקים  .(Particulate Size Distribution)

 • גזי שריפה : תחמוצות חנקן (NOx) תחמוצות גופרית (SO2)  פחמן חד חמצני (CO).

 • כלל חומרים אורגניים (TOC).

 • תרכובות אורגניות: VOCs, PAH ועוד

 • הלידים והלוגנים: HBr, HF, HCl, Cl2, Br2

 • אמוניה   NH3

 • מתכות : Pb, Mg, Mn, Ni  Hg, Cd, ועוד

 • דיאוקסינים ופוראנים (Dioxins/Furans)

 • ביוגז: CH4, H2S, NH3 ועוד

 • ריח

   

bottom of page